Buttle Änge: Bildstenar och järnråldersbebyggelse

Fornlämningsområdet vid gården Änge i Buttle socken, Gotland, är mycket intressant från ett historiskt och arkeologiskt perspektiv och ger en möjlighet till studier av bebyggelse och landskapsutnyttjande under åtminstone de senaste 2000 åren.

I området som idag utgörs av ängs- och hagmarker finns den historiska gårdsbebyggelsen, två bildstenar, ett antal husgrunder från järnålder, åkersystem, gravfält samt en äldre väg som löper genom landskapet.

Buttle grävning
Undersökning av bilderna på bildstenarna, då och nu

Vägen band samman bygderna i Etelhem socken i söder över skogsområdet Lojsta hajd med Buttle socken. Undersökningarna av bildstensplatsen och stengrundshusen vid Buttle Änge har pågått inom ramen för fältkurser vid Uppsala universitet Campus Gotland sedan år 2013.

Forskningsprojektet har även bedrivits inom Alexander Andreeffs avhandlingsprojekt Stones and People: Viking Age Picture Stones from the Island of Gotland och leder nu till vidare forskning om järnålderns bebyggelseutveckling och samhällsförändringar på Gotland i samarbeten med Institutionen för arkeologi och antik historia, Uppsala universitet.

Huvudsyftet med de arkeologiska undersökningarna i Buttle Änge är att undersöka förhållandet mellan bildstensplatser och den äldre järnåldersbebyggelsen. Undersökningarna syftar också till att vidare dokumentera den långa verkningshistoria som finns på platsen.

Tillväxtverket
Uppsala Universitet
Region Gotland